ПРИРОДА

 

    Отдел „Природа“ е създаден през 1971 г. Негов предмет на дейност са образците от природата на Добруджа и Лудогорието. Най-типични за региона ландшафти са степи, влажни зони и гори. Въпреки интензивното развитие на земеделието, в областта е запазено богато биологично разнообразие. Във фондовете на отдела се съхраняват повече от 1 000 експоната – колекции от: безгръбначна фауна, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Отделът притежава лаборатория по таксидермия с възможности за изработка на експонати за музейни експозиции и колекции от насекомото до едрия бозайник. В нея е разработена методика за възстановяване на стари експонати. Отделът е участвал в организация на лаборатории и създаване на музейни експозиции в други държави. Негови експонати нееднократно са печелили награди в международни изложения.
    Отдел „Природа“ осъществява постоянен мониторинг върху природните резервати и защитените територии: „Яйлата“, „Калиакра“ и „Балтата“; влажните зони Дуранкулак и Шабла. Той изследва и съдейства за защитата на райони, които се нуждаят от специален режим на опазване и съхранение.

 

Exibition_001.jpgExibition_002.jpgExibition_003.jpgExibition_004.jpgExibition_005.jpgExibition_006.jpgExibition_007.jpgExibition_008.jpgExibition_009.jpgExibition_010.jpgExibition_011.jpgExibition_012.jpg


 

 

 

ПРИРОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ КАЛИАКРА


    Резерватът Каликра е разположен върху площ от 687,5 хектара. Той се намира в източната част на Южна Добруджа. Калиакра е единственият резерват в България, който включва морска акватория, камениста степ и високи скалисти брегове и в който е запазена голяма част от добруджанската степ. В него са регистрирани повече от 270 вида флора. Оттук минава понтийският път на птиците. Това обстоятелство дава възможност за наблюдение на повече от 350 вида птици по време на миграцията. По скалистия бряг на Черно море и езерата в непосредствена близост до брега зимуват и много водолюбиви птици.

 

Kaliakra_001.jpgKaliakra_002.jpgKaliakra_003.jpgKaliakra_004.jpgKaliakra_005.jpgKaliakra_006.jpgKaliakra_007.jpgKaliakra_008.jpgKaliakra_009.jpgKaliakra_010.jpg


 

 

 

КАНЬОНЪТ СУХА РЕКА


    Един от съществените приноси в работата на отдела е изучаването на долината на Суха река. Тя води началото си от Франгенското и Добруджанското плато, и Новопазарските възвишения. Долината е врязана в сарматските варовици на добруджанската плоча. На места тя представлява каньон с височина 40-50 м и широчина между 100 и 200 м. Общата й дължина до границата с Република Румъния е 120 км. В древността Суха река е била най-големият източник на сладка вода във вътрешноконтиненталната част на Южна Добруджа. И до днес долината й е единственият запазен в тези земи резервоар от дива природа, концентрирал в себе си голямо разнообразие от видове. Досега тук са установени повече от 460 вида растения. 16 от тях са включени в Червената книга на България. В долината е убежище и на голям брой застрашени представители на животинския свят, като най-голямо е разнообразието на птиците – 118 вида. В каньона Суха река се срещат червен ангъч, египетски лешояд, малък креслив орел, бухал, белоопашат мишелов и други, което е причина той да бъде включен в списъка на орнитологично важните места в света.
    Каньонът Суха река и околностите му са не само впечатляваща природна забележителност. Това място е богато на археологически находища (селища, крепости и скални обители), на различни етно-религиозни и етнографски общности. В този смисъл долината на Суха река притежава не само голям научен и музеен потенциал, но и възможности за развитие на алтернативен туризъм.

 

Suha_reka_001.jpgSuha_reka_002.jpgSuha_reka_003.jpgSuha_reka_004.jpgSuha_reka_005.jpgSuha_reka_006.jpgSuha_reka_007.jpgSuha_reka_008.jpgSuha_reka_009.jpgSuha_reka_010.jpg