Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България"

 

Обществена поръчка с предмет: "Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България"

Регионален исторически музей- Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:30 часа на 12.12.2019г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „ Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България".

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 13.12.2019 г. от 09:30 часа в административната сграда на РИМ- Добрич, ет. 1, Директорска стая, в АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич, ул. „ Д-р Константин Стоилов“ № 18. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

Електронни документи, публикувани на 02.12.2019 г.:

 

 

 1. Обява
 2. Документация
 3. Проект на договор
 4. Техническа спецификация
 5. Приложение №3 - Образци
 6. Visual Identity Manual

 

Разяснения по условията на обществената поръчка с предмет: Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –България”

 

Разяснения - 6.12.2019 г.: 

otgovor 1.PDF

otgovor 2.PDF

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ /23.12.2019

 

 

 

 ДОГОВОР

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР

 

 

 

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № ФС - 12-29/14.01.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществена поръчка: Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България"

 

 

Обществена поръчка с предмет: "Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България"

Регионален исторически музей- Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:30 часа на 28.11.2019г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „ Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България".

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 29.11.2019 г. от 10:30 часа в административната сграда на РИМ- Добрич, ет. 1, Директорска стая, в АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич, ул. „ Д-р Константин Стоилов“ № 18 . Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

Електронни документи, публикувани на 18.11.2019 г.:

 1. Обява
 2. Документация
 3. Проект на договор
 4. Техническа спецификация
 5. Приложение №3/ Образци
 6. Visual Identity Manual

 

Съобщение за прекратяване на възлагането/21.11.2019 г.

Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща – музей „Адриана Будевска“ в град Добрич

 

 

Регионален исторически музей- Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 18:00 часа на 15.07.2019г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща – музей „Адриана Будевска“ в град Добрич“. Офертите ще бъдат отворени на 19.07.2019 г. от 17:30 часа в сградата на ул. „ Д-р Константин Стоилов“ №18 (административна сграда в АЕМО „Стария Добрич“), ет.1, Директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. Електронни документи:

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ

 

 ДОГОВОР

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР

Обществена поръчка с предмет: "Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България"

 

 

Регионален исторически музей- Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:30 часа на 28.10.2019г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „ Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България".

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 29.10.2019 г. от 09:30 часа в административната сграда на РИМ-Добрич, ет. 1, Директорска стая, в АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич, ул. „ Д-р Константин Стоилов“ №18 . Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

Електронни документи:

 

 

 

Разяснение по условията на обществената поръчка с предмет: Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –България” -  Разяснение

 

Протокол от заседание на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти

 

Съобщение за прекратяване на възлагането