Д-р Кремена Иванова Митева


Kremena MitevaГлавен уредник в Отдел „Литература и изкуства“ на „Регионален исторически музей – Добрич“

 

    Завършва специалност „Български език и литература“ през 1990 г. в Шуменски университет „Еп. К. Преславски“ с дипломна работа на тема: „Шестодневът на Йоан Екзарх. Въпроси на текстологията и поетиката“. Същата година печели конкурс за редовен асистент по антична и западноевропейска литература. Работи като такава през 1990–1992 г., след което напуска по собствено желание. През 1992 г. защитава специализантска работа по проблема: „Светогледната позиция в българската средновековна култура – Небеса и Шестоднев на Йоан Екзарх“. След спечелен конкурс от 1993 г. досега е главен уредник на Дом-паметник „Йордан Йовков“ в Добрич. От 1997 до закриването през 2001 г. на специалността в гр. Добрич е хоноруван асистент по антична и западноевропейска литература на изнесеното в града обучение на Шуменски университет „Еп. К. Преславски“. На 9 март 2005 г. защитава дисертация по българска литература на тема: „Повестта „Жетварят“ на Йордан Йовков – текстология и междутекстовост“.
От 2002 г. е член на Съюза на учените в България – клон Добрич.
    Автор на книги, на статии, съставител и редактор на научни сборници, вестници и други издания.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

Книги:
1.Повестта “Жетварят” на Йордан Йовков. Литературни и културни диалози. Велико Търново: Фабер, 2009.
2.Митева, Кремена, Сия Атанасова. Йордан Йовков (1880 – 1937). Летопис за неговия живот и творчество. Т. 1. 1880 – 1926. Велико Търново: Фабер, 2013.

 

Статии:
1.Някои наблюдения върху естественонаучните представи в Шестоднев и Небеса на Йоан Екзарх. Текстологически аспекти. // Старобългаристика, 1994, № 3, с. 63 – 76.
2.Небеса и Шестоднев от Йоан Екзарх – проблеми на изучаването. // Български език и литература, 1994, № 3, с. 9 – 18.
3.Няма такава рецензия. // Литературен вестник, № 31, 1994, с.2.
4.Митева, Кремена, Стилиян Димитров. Опит за тълкуване на коледна песен с мотив “Юнак се надбързва със слънце”. // Добруджа. Сборник, 1994, № 11, с.147 – 160.
5.За жетваря и жътвата в творчеството на Йордан Йовков и на Владимир Димитров-Майстора. // Летописи, 1995, № 5 – 6, с. 206 – 220.
6.Някои епизоди от Добричката епопея, отразени в творчеството на Йордан Йовков и Антон Страшимиров. // Добруджа, 2000, № 17 – 18, Добрич, с. 146 – 150.
7.Къща музей “Йордан Йовков”. // Български писател. Юбилеен брой за 120-годишнината от рождението на Й. Йовков. София, 8.11.2000.
8.Дом-паметник “Йордан Йовков”. // Български писател. Юбилеен брой за 120-годишнината от рождението на Й. Йовков. София, 8.11.2000.
9.Време и място на създаване на Йовковата повест “Жетварят”. // Научни съобщения на учени от Добруджа. Т. 3. Добрич, 2001, с. 195 – 206.
10.Между успокоението, покаянието и утешението. Образите на виното в Йовковата повест “Жетварят”. // Виното в етнокултурата и литературата. Шумен, 2002, с. 141 – 152.
11.”Празник в Бояна” на Стоян Загорчинов – “синтез на хроника и изкуство". // История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ. век. Велико Търново, 2002, с. 92 – 99.
12.Гнездото на бездомника. // Добруджа, 2001, № 19, с. 104 – 111.
13.Двете редакции на “Жетварят” от Йордан Йовков. Текстологически аспекти. // Научни съобщения на СУБ, кл. Добрич. Т. 4., № 1, Добрич, 2002, с. 236 – 244.
14.Митева, Кремена, Маринела Паскалева. Люлякови блянове. За един неизвестен Йовков ръкописен текст. // Литературен форум, № 7, 19 – 25.02.2002, с. 5; № 8, 26.02 – 4.03.2002, с. 10.
15.Митева, Кремена, Маринела Паскалева Люлякови блянове. За един неизвестен Йовков ръкописен текст. // Българска литература: история и съвременност. Шумен, 2003, с. 173 – 185.
16.Някои наблюдения върху функцията на иконата в Йовковата повест “Жетварят”. // Йордан Йовков. 120 години от рождението му. Нови изследвания. Т. 2. София: БАН, 2003, с. 50 – 55.
17.“Жетварят” на Йордан Йовков и националната иконография през 1920-те години. // Научни съобщения на СУБ, кл. Добрич. Т. 5., №1, Добрич, 2003, с. 215 – 231.
18.Генеративният потенциал на Йовковата повест “Жетварят”.// Научни съобщения на СУБ, кл. Добрич. Т. 6., №1, Добрич, 2004, с. 225 – 228.
19.Горчева, Мая, Кремена Митева. Незавършените приключения на Гороломов: текстологически аспекти. // Добруджа, 2005, № 23, Велико Търново, с. 278 – 288.
20.Йовковата повест “Жетварят” в контекста на следвоенното време. // Класика и литературна история. Сборник в чест на проф. Л. Стаматов. Благоевград, 2005.
21. Национална научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на Йордан Йовков. // Български език и литература, 2006, № 1.
22.За някои /не/съответствия между слово и образ. Иконата в повестта на Йовков “Жетварят”. // Добруджа в изобразителното изкуство. Добрич, 2007, с. 164 – 176.
23.Севда Костова. Творчески портрет. // Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. Велико Търново, 2007, с. 245 – 253.
24.Лицата на художника. “Жетварят” на Йордан Йовков и “Тихик и Назарий” на Емилиян Станев. // Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. Нови изследвания. София, 2007, с. 212 – 223.
25.Триумфалният устрем. // Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916–1918 г. Сборник с изследвания. Тутракан, 2007, с. 404 – 420.
26.Мотиви и образи от “Една песен” в “Старопланински легенди” на Йордан Йовков. // “Старопланински легенди” и българската национална идентичност. Нови изследвания. София, 2008, с. 109 – 120.
27.Експозиция “Дора Габе”. // Знаци, V, 2008, № 3, с. 14 – 19.
28.Горчева, Мая, Кремена Митева. Опит за текстологическо дописване на Йовковите “Приключения на Гороломов”. Някои бележки към първа глава. // “Не съм от тях”. Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев. София, 2009, с. 145 – 176.
29.Теменугите. // Алтера академика, 2008, кн. II – лято, кн. 2, с. 7 – 15.
30.Теменугите. // Дора Габе. 120 години от рождението. Юбилеен сборник. Научни доклади и спомени. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 40 – 50.
31.Експозиция „Дора Габе”. // Дора Габе. 120 години от рождението. Юбилеен сборник. Научни доклади и спомени. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 317 – 321.
32.Критическата рецепция на “Теменуги” от Дора Габе. // Антимовски хан, 2009, № 1, 6 – 14.
33.За един неразчетен автограф от личната библиотека на Йордан Йовков. // Известия на държавните архиви, № 97, София, 2009. с. 269 – 275.
34.Поетът Йовков – щрихи към един непроучен проблем. // Антимовски хан, 2010, № 3, с. 13 – 18.
35.Горчева, Мая, Кремена Митева. Маските на политическото в Йовковия роман „Приключенията на Гороломов”. // Добруджа, № 25, Добрич.
Под печат.
36.Михаил Арнаудов и Йордан Йовков – едно литературно приятелство. // Седми Арнаудови четения – 2010. Сборник доклади.
Под печат.