Изготвяне на рекламен промоционален филм по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“

 

 

 

Регионален исторически музей - гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 18:00 часа на 03.10.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на рекламен промоционален филм по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 26.09.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 04.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Регионален исторически музей АЕМО „Стария Добрич”, кабинет на Директора, на адрес гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 18. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

 

Документи за обществена поръчка, линкове за изтегляне:

Обява филм.pdf /публикувано на 26.09.2018 г./

 

Приложения към обявата за събиране на оферти /публикувано на 26.09.2018 г./

  1. Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf
  2. Приложение № 2 - Допълнителна информация.pdf
  3. Приложение № 3 - Образци на документи и указания за подготовката им

       4. Приложение № 4 - Проект на договор.pdf

 Протокол от заседание на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти -  prot_film_oferti_ocenka_16-10-2018.pdf